Vzťah veriteľ a vymáhateľ

Každý vzťah je zo zákona určitým spôsobom právne upravený. V niektorých prípadoch sa vyžaduje písomná forma zmluvy, pri inom stačí ústna. Pri ústnej je však nutné, aby sa veriteľ mal na pozore, pretože je ťažko preukázateľné, pokiaľ druhá strana tvrdí, že nikdy k uzatvoreniu takejto dohody alebo zmluvy z jej strany nedošlo.

V každom prípade je lepšie, aby v prípade vzťahu medzi veriteľom a vymáhateľom bola písomne spísaná zmluva, v ktorej sa stanovia ďalšie podmienky, s ktorými súhlasia všetci zúčastnení. Medzi takéto podmienky sa dá zahrnúť zmluvná odmena za poskytnuté služby, zmluvne pokuty za určité porušenie a ďalšie.

Pokiaľ sa jedná o vymáhateľa, súkromnú spoločnosť, ktorá sa zameriava na vymáhanie dlžných pohľadávok, je vhodné si najprv zistiť referencie o tejto firme a jej činnosti a poriadne si prečítať zmluvu o spolupráci. Hneď ako by veriteľ niečomu nerozumel alebo by mu nebolo niečo jasné, určite je vhodné sa spýtať pracovníka spoločnosti, ako ustanovenie znie a čo z neho vyplýva. V prípade, že aj takéto vysvetlenie neznie veriteľovi vierohodne, môže požiadať pracovníka firmy, aby mu poskytol jeden výtlačok zmluvy a všetko prebrať s osobou, ktorá je do tejto problematiky zasvätená. Hneď ako by došlo k náznaku, že súkromná spoločnosť klientovi neposkytne zmluvu, aby sa o nej poradil, väčšinou je vhodné dať ruky od takejto spoločnosti preč, pretože tu môže nastať problém práve so znením zmluvy.

Pokiaľ ide o vymáhateľa exekútora, zmluva je vlastne samotné uznesenie o nariadení exekúcie, v ktorom je exekútor poverený vymáhaním dlžnej čiastky. Samozrejme môže dôjsť k ďalším zmluvným podmienkam, ktoré si spolu veriteľ a exekútor dohodnú, ale tie nie sú už potrebné alebo podstatné zo všeobecného hľadiska, pretože je všetko upravené v zákone o exekučnom poriadku.

V každom prípade je vymáhateľ povinný informovať na požiadanie alebo na základe úpravy zmluvy veriteľa o výsledkoch vymáhania. Naopak veriteľ je povinný vymáhateľovi poskytnúť všetky informácie, ktoré sa týkajú, alebo majú podstatný vplyv na vymáhanie dlžnej pohľadávky a ktoré by mohli ovplyvniť jeho priebeh.