Neopomenuteľné úkony pred vymáhaním

Je veľmi dôležité, aby si veriteľ vopred pripravil všetky podklady, ktoré sú dôležité pre ďalšie kroky v procese vymáhania dlžnej pohľadávky. Je nerozumné domnievať sa, že v priebehu konania sa všetko zoženie a súdu na jeho výzvu dodá. Zbytočne sa tak žiada o odročenie konania a o predĺženie lehoty na dodanie týchto dôkazov, čo by práve mohlo odpadnúť správnou a včasnou prípravou.

Vždy, ešte pred vymáhaním, je dobré, aby veriteľ zaslal minimálne jednu upomienku dlžníkovi. V niektorých právnych vzťahoch nie je poslanie upomienky podmienkou, ale v každom prípade to uľahčí rozhodovanie súdu o oprávnenosti žaloby, pokiaľ sa v prípade vyskytujú nejaké nejasnosti. Nie je dôležité, či dlžník túto upomienku prevzal, alebo nie. Povinnosť veriteľa tu bola splnená. Samozrejme je omnoho lepšie, ak je upomienka zaslaná ako doporučená zásielka. V prípade obyčajného listu by mal mať veriteľ doklad od pošty o odoslaní takejto zásielky.

Ak bol právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom uzatvorený na základe zmluvy, z ktorej práve plynie určité hradenie finančnej čiastky, ktorá je predmetom vzťahu, musí byť poskytnutá súdu minimálne v čitateľnej kópií, a vždy musí byť podpísaná obomi stranami. Pokiaľ táto predmetná zmluva nie je podpísaná druhým účastníkom, v tomto prípade dlžníkom, súd ju ako dôkaz môže zamietnuť a neprihliadať k nej, pretože z nej nie je preukázateľné, že takýto zmluvný vzťah bol vôbec kedy uzatvorený. Kedykoľvek na výzvu súdu musia byť predložené k súdnemu konaniu originály požadovaných listinných dôkazov.

Vždy si musí veriteľ pred zaslaním žaloby k súdu skontrolovať, či predmetná dlžná čiastka nebola nakoniec dlžníkom uhradená. Je aj lepšie pred súdnym konaním kontaktovať dlžníka a oznámiť mu, k akému kroku sa veriteľ chystá. Jedná sa o takzvanú upomienku pred žalobou, v ktorej je dlžníkovi umožnená posledná šanca zaplatiť dlžnú čiastku mimosúdnou cestou.

V prípade, že dlžník uhradí pohľadávku v medziobdobí, kedy bola síce žaloba na súd doručená, ale ešte nedošlo k vydaniu platobného rozkazu, môže sa stať, že súd neprizná veriteľovi alebo jeho právnemu zástupcovi náklady konania. V tomto prípade, sa prihliada k čiastke, k dátumu splatnosti alebo k samotnej osobe dlžníka a dôvodu jeho omeškaného zaplatenia dlžnej čiastky.