Nevhodné úkony pred vymáhaním

Akékoľvek vymáhanie dlžnej čiastky má tiež svoje pravidlá, ktoré by mali byť veriteľom dodržované a rešpektované. Niekedy sa stáva, že zo strany veriteľa dochádza k určitým činnostiam, ktoré nie sú príliš korektné a môžu vykazovať aj znaky trestného činu.

Nie je neobvyklé, keď veriteľ, ktorému nie je zaplatená konkrétna čiastka, je na dlžníka naštvaný. V takom prípade dochádza k impulzívnemu konaniu, ktoré môže niesť až známky agresie. Tu by sa mal veriteľ takého správania vyvarovať a je niekedy prospešnejšie riešiť veci s chladnou hlavou a s odstupom času.

Vôbec sa nesmie veriteľ dopustiť toho, aby sa dlžníkovi vyhrážal ublížením na zdraví či živote alebo poškodením majetku a to ako jemu samotnému, tak i jeho rodinným príslušníkom alebo známym. Aj keď má dlžník povinnosť veriteľovi zaplatiť určitú finančnú čiastku, ktorá je predmetom vzťahu, všetko musí prebehnúť v medziach zákona a na jeho základe.

Veriteľ samozrejme môže dlžníka napomínať a to ako ústne aj písomne, ale musí byť dodržaná takzvaná spoločenská norma, ktorá nenavodzuje dojem zastrašovania alebo vydierania.

Za nevhodné správanie by sa ďalej mohlo považovať, že veriteľ ponúkne dlžníkovi odpustenie termínu splatnosti finančnej čiastky, ale zvýši sa niekoľko násobne úrok z omeškania. V takomto prípade by mohlo ísť o úžeru a v súvislosti s tým, by súd v konaní o zaplatení dlžnej čiastky mohol rozhodnúť o neoprávnených úrokoch a tieto veriteľovi nepriznať.

Ak už sa veriteľ rozhodne vymáhať dlh prostredníctvom súkromnej spoločnosti, ktorá je zameraná na profesionálne vymáhanie dlžných pohľadávok, mal by si veriteľ poriadne preveriť existenciu firmy, jej recenzie činnosti a prípadne aj skúsenosti iných veriteľov s touto spoločnosťou.

V žiadnom prípade teda pred samotným vymáhaním nesmie veriteľ používať úkony, ktoré majú tendenciu smerovať k uplatňovaniu násilia, vydierania alebo psychického teroru.