Premlčacie lehoty

Veľmi dôležitou vecou pre veriteľa je dávať si pozor na neprekročenie premlčacej lehoty, pretože potom býva pohľadávka ťažko vymáhateľná. Nie však úplne, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Súd neskúma premlčanie pohľadávky, ale dlžník môže v občianskoprávnom konaní podať na konkrétnom súde námietku premlčania, ku ktorej samozrejme musí byť podľa platného práva prihliadnuté a tiež zohľadnené v rozhodnutí súdu.

Lehoty na premlčanie sú rôzne dlhé, ale tá všeobecná činí tri roky. Právny poriadok Slovenskej republiky však pozná aj ďalšie lehoty a je ich skutočne toľko, že je vhodné vždy hľadať premlčaciu lehotu, ktorá sa týka konkrétnej veci alebo prípadu. Nie je vhodné spoliehať sa na základnú trojročnú premlčaciu lehotu a vždy z nej vychádzať. Môže sa potom stať, že dôjde ku zbytočnému premlčaniu o rok skôr a už s tým nie je možné nič urobiť.

Existuje aj dvojročná premlčacia lehota, ktorá sa napríklad týka práva na náhradu škody. Tu sa uplatnenie škody počíta odo dňa, kedy sa poškodený o škode dozvie a tiež o tom, kto za túto škodu zodpovedá. Dvojročná lehota trvá tiež pri bezdôvodnom obohatení.

Dokonca existuje aj jednoročná premlčacia lehota, ktorá sa týka napríklad práva z prepravy. Mohlo by sa zdať, že neexistujú premlčacie lehoty dlhšie ako trojročné, ale nie je tomu tak. Je možné sa stretnúť aj s lehotou desať rokov, ktorá nie je zase až tak neobvyklá. Ide najmä o právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Je to vcelku aj zrozumiteľné, pretože vecné bremeno nemusí byť využívané aj počas niekoľkých rokov.

Je dobré uvedomiť si však, že skutočne uplynutím týchto premlčacích lehôt právo nezaniká, ale má iba povahu naturálnej obligácie. Iné by to bolo pri preklúzií, ktorá naopak znamená, že takéto právo zaniká a nemôže byť vymáhané súdnou cestou. V takomto prípade súd k tomuto prihliada z moci úradnej, pri premlčaní nie.

Veriteľ si teda musí vždy preveriť, kedy došlo ku vzniku pohľadávky (obligácie) a kedy dôjde k jej premlčaniu, pokiaľ sa počas tohto obdobia nerozhodne dlžnú čiastku vymáhať súdnou cestou, ktorá beh premlčacej lehoty preruší.