Kto môže byť veriteľom

Pokiaľ človek poskytuje službu alebo predáva akýkoľvek druh tovaru a nie je mu za to zaplatená dohodnutá výška ceny do uplynutia termínu splatnosti, stáva sa veriteľom. Veriteľom je teda osoba, voči ktorej má dlžník záväzok, teda dlh.

Veriteľom sa môže stať ktokoľvek. Zvyčajne to býva osoba staršia ako osemnásť rokov, ale nie je to striktným pravidlom. Iba potom ide o výnimku, že o majetok mladšej osoby sa stará opatrovník alebo rodič či osoba určená súdom. V tomto prípade je jej povinnosťou sa starať aj o nezaplatené pohľadávky maloletého.

Veriteľ sa môže obrátiť na súd alebo súkromnú inštitúciu, ktorá mu pomôže s vymáhaním dlžnej čiastky. Všetky tieto kroky však musia prebiehať v súlade a v rámci zákona, ktorý sa na túto problematiku vzťahuje. Najčastejšie sa veriteľ uchyľuje k vymáhaniu dlhu prostredníctvom súdnej cesty a následne službami exekútorského úradu.

Veriteľom sa človek stáva ihneď, keď dlžník určitú čiastku nezaplatí. Nemusí ísť o nezaplatenie celkovej čiastky, ale stačí, pokiaľ nie je uhradená iba časť z tohto záväzku. Veriteľ má právo na úhradu celej čiastky, nie len jej časti. Mnoho dlžníkov sa domnieva, že pokiaľ zaplatia aspoň nejakú čiastku z dlhu, nemôže sa im nič stať. Mlčky sa na splátkach dohodnúť nedá a pokiaľ veriteľ trvá na úhrade celej čiastky do určitého dátumu, musí tento „príkaz“ dlžník rešpektovať a podriadiť sa mu.

Práva a povinnosti veriteľa sú všeobecne upravené v zákone. Niektoré pravidlá sú rozdielne z pohľadu občianskeho práva a z druhého pohľadu práva obchodného. Je nutné teda rozlíšiť, či ide o vzťah uzatvorený v rámci obchodných pravidiel, či na základe občianskoprávneho vzťahu.

V každom z týchto právnych predpisov však platí pravidlo, že veriteľ má právo na zaplatenie konkrétnej dlžnej čiastky a dlžník je v rámci zákona povinný ju uhradiť. V zhrnutí je snáď najdôležitejšie uviesť, že veriteľ je ten, ktorému určitá osoba dlží čiastku po termíne splatnosti, na ktorom sa dohodli. V prípade uhradenia tejto finančnej čiastky je vzťah veriteľ a dlžník anulovaný, pretože už medzi týmito osobami neviaznu záväzky ani z jednej zo strán.