Viacej veriteľov na jedného dlžníka

Pre veriteľa je určite jednou z najnepríjemnejších záležitostí, pokiaľ má jeho dlžník aj ďalšie záväzky, ktoré chcú ostatní veritelia rovnako vymáhať. Takáto vec sa nedá v niektorých prípadoch jednoducho zistiť, týka sa to väčšinou situácií, keď nemá dlžník nehnuteľný majetok. Z výpisu katastrálneho úradu ku konkrétnej nehnuteľnosti sa dá totiž napríklad aj zistiť, aký počet veriteľov už zadalo vymáhanie svojej pohľadávky exekútorovi.

Všeobecne platí pravidlo, že čím starší dlh, tým má samozrejme prednosť. Je iba na mieste, aby si veriteľ skontroloval, či nie je dlžná čiastka premlčaná. Chronologicky sa tak za sebou zoradia dlhy, ktoré musí dlžník veriteľom zaplatiť. Nezáleží pritom na výške čiastky.

Každý z veriteľov by mal podať na súd žalobu na zaplatenie určitej čiastky. Veriteľ potom môže na základe rozhodnutia súdu preukázať, že konkrétny človek mu skutočne dlží konkrétnu čiastku a je to rovnako výhodné pre zaradenie do zoznamu s ďalšími veriteľmi.

Niekedy sa stáva, že dlžník uprednostní veriteľa pred iným. Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je toto možné iba v prípadoch, že ide o prednostné pohľadávky. Do takýchto pohľadávok napríklad spadá dlžná čiastka za nezaplatené výživné na deti, dlh na sociálnom alebo zdravotnom poistení a ďalšie. V ďalších prípadoch by sa mohli „preskočení“ veritelia obrátiť na súd a hájiť svoje záujmy a práva.

Samozrejme, že môže dlžník po dohode s veriteľom uhradiť dlh aj prostredníctvom splátok. Niekedy sa dokonca môžu dohodnúť, že dlžník bude splácať aj ďalším veriteľom, pokiaľ má dlhov viac. Určite je výhodnejšie, pokiaľ existuje iba jeden veriteľ a jeden dlžník. V prípade viacerých veriteľov sa pravdepodobnosť vymoženia dlžnej čiastky rovná počtu ôsmich veriteľov. Ak sa týka číslo väčšieho počtu veriteľov, môže sa hovoriť už o ťažko vymáhateľnej pohľadávke a veritelia budú čakať na svoje peniaze aj veľa rokov.

Vždy by si mali veritelia dávať pozor na podozrivé osoby, ktoré bez váhania podpíšu zmluvu, sľúbia zaplatenie vysokej sumy v nezmyselnom termíne a tak ďalej. Je vhodné si zistiť o takýchto klientoch podrobnejšie informácie, pretože je možné, že už majú viacero dlhov a jeden navyše im už neuškodí.