Najobvyklejší spôsob vymáhania pohľadávok

Spôsob vymáhania dlžných pohľadávok, ktorý je najviac využívaný veriteľmi, je podanie žaloby na zaplatenie určitej čiastky a následne vymáhanie dlhu prostredníctvom exekútorského úradu. Veritelia sa k tomuto spôsobu uchyľujú hlavne z dôvodu jeho rýchlosti a v podstate nenáročnosti zo strany veriteľa. Aj efekt tohto vymáhania je viac násobne vyšší než napríklad vymáhanie pohľadávky v „upomienkovom konaní“.

Veriteľ teda podá návrh na vydanie platobného rozkazu, ku ktorému priloží všetky podklady, ktoré vedú k dôvodnému vymáhaniu dlžnej čiastky. Tieto doklady môžu byť súdu predložené aj v obyčajných, ale čitateľných kópiách. Na základe týchto dokladov súd vydá platobný rozkaz, ktorý pošle žalovanému (dlžníkovi). V prípade, že sa dlžník na adrese nezdržuje, zruší súd platobný rozkaz pre nedoručenie a hľadá adresu, na ktorej sa žalovaný zdržuje. Potom je vydaný rozsudok pre uznanie. Dlžníkovi môže byť ustanovený aj opatrovník.

V oboch rozhodnutiach súdu je uvedená určitá lehota, do ktorej musí žalovaný predmetnú dlžnú čiastku uhradiť. Ďalej je tu určené, či bude platiť aj zákonné úroky z omeškania a náklady konania, ktoré vznikli žalujúcej strane. Táto lehota je spravidla určená do tretieho dňa od nadobudnutia právnej moci konkrétneho rozhodnutia.

Pokiaľ dlžník ani v tejto lehote nie je schopný zaplatiť alebo sa dohodnúť na určitom riešení s veriteľom alebo jeho právnym zástupcom, býva ďalším (a dnes veľmi využívaným) krokom podanie návrhu na vydanie uznesenia o nariadení exekúcie. Od vydania tohto uznesenia je v podstate všetko v rukách exekútora a veriteľ musí vždy oznámiť dlžníkovi, že všetky čiastky je povinný hradiť už exekútorovi, ktorý bol určený v uznesení ako poverený na vymáhanie pohľadávky. Pokiaľ by dlžník predsa len veriteľovi celú čiastku uhradil, neznamená to, že exekučné konanie pre neho skončilo. Veriteľ má síce všetko splatené, takže z tejto strany je všetko v poriadku. Dlžník však aj naďalej dlží exekútorovi vzniknuté náklady v exekučnom konaní. A ak by bol veriteľ zastupovaný advokátom, dlžník je povinný podľa rozhodnutia súdu uhradiť aj tieto vzniknuté náklady.

Pre veriteľa sa stáva táto forma vymáhania pohľadávky najjednoduchšou a najdostupnejšou. Náklady na ňu spojené nie sú tiež nejako prevratné, takže v prípade neúspechu nevzniká veľká strata (spravidla).